Polityka wykorzystania darowizn

Warszawa, 17.06.2019 r.

Polityka wykorzystania darowizn wpłacanych poprzez stronę www.witajwdomu.org.pl

 1. Darowizny wpłacane przez stronę www.witajwdomu.org.pl (dalej: Strona Programu) i powiązany z nią system CRM są dokonywane na rzecz Fundacji Ocalenie, w celu wsparcia rodzin objętych programem Witaj w domu (dalej: Program).
 2. Program prowadzi Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. (dalej: Fundacja).
 3. Więcej informacji o Fundacji: Fundacja Ocalenie.
 4. Więcej informacji o programie: Witaj w domu.
 5. Darowizna może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny.
 6. Darowizna cykliczna jest przekazywana raz w miesiącu, w kwocie wskazanej przez darczyńcę przy wpłacie pierwszej darowizny. Jest pobierana w sposób automatyczny z karty kredytowej lub debetowej darczyńcy, wskazanej przy wpłacie pierwszej darowizny.
 7. Darowiznę cykliczną można odwołać w każdej chwili, wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Treść wysyłanej wiadomości powinna jednoznacznie wskazywać na chęć odwołania darowizny cyklicznej.
 8. Odwołanie darowizny cyklicznej nie dotyczy dokonanych przed odwołaniem darowizn.
 9. Ze względu na poszanowanie prywatności rodzin uczestniczących w Programie, Fundacja nie ujawnia darczyńcom żadnych innych informacji na ich temat, oprócz informacji zawartych na Stronie Programu.
 10. Każda rodzina objęta Programem posiada na Stronie Programu dedykowaną podstronę z opisem rodziny oraz dedykowaną stronę zbiórki, służącą do dokonywania wpłat.
 11. W stosunku do każdej rodziny objętej Programem na Stronie Programu wskazano cel kwotowy w PLN, który stanowi roczny koszt zapewnienia rodzinie zindywidualizowanego wsparcia w ramach Programu. Cele kwotowe ustalane są na podstawie analizy sytuacji życiowej i potrzeb konkretnej rodziny.
 12. Darowizny przekazywane na pomoc dla konkretnych rodzin będą wykorzystywane na:
  1. indywidualne wsparcie, zapewniane przez asystentów rodziny, w tym wsparcie w rozwiązaniu codziennych trudności, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z instytucjami, dostępie do służby zdrowia,
  2. dopłaty do czynszów, remonty i wyposażanie mieszkań oraz pomoc w przeprowadzkach,
  3. nauczanie języka polskiego,
  4. pomoc w szukaniu i utrzymaniu pracy oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  5. wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży,
  6. psychoterapię oraz pomoc psychologiczną i psychiatryczną,
  7. pomoc prawną dla rodzin starających się o status uchodźcy,
  8. dodatkowe ważne potrzeby rodziny,
  9. obsługę programu, w tym koordynację działań związanych z pomocą dla poszczególnych rodzin.
 13. W przypadku osiągnięcia celu zbiórki na rzecz danej rodziny i wpłynięcia darowizny lub darowizn na rzecz tej rodziny, przekraczających kwotę celu, środki przekraczające założony cel będą przeznaczane na pomoc dla:
  1. tej rodziny w kolejnych latach trwania Programu,
  2. tej rodziny w sprawach wykraczających poza podstawową pomoc (np. kurs zawodowy, pilne konsultacje medyczne, udział dziecka w wycieczce szkolnej),
  3. rodzin, których zbiórki nie osiągnęły założonych celów kwotowych,
  4. nowych rodzin przyjmowanych do programu, zbiórki na rzecz których dopiero się rozpoczynają.
 14. W przypadku opuszczenia Programu przez rodzinę, dla której prowadzono zbiórkę, zebrane i niewykorzystane jeszcze środki zostaną przeznaczone na pomoc dla innych rodzin objętych Programem.
 15. Przyczynami opuszczenia Programu przez rodzinę mogą być w szczególności:
  1. pozytywne zakończenie udziału w Programie, oznaczające usamodzielnienie się rodziny, przede wszystkim pod względem mieszkaniowym i brak potrzeby kontynuowania intensywnego wsparcia danej rodziny,
  2. wyjazd rodziny z Polski na stałe,
  3. zakończenie świadczenia wsparcia przez Fundację, wynikające z braku współpracy ze strony rodziny np. długotrwałe niepodejmowanie starań w sferze nauki języka polskiego, szukania stałego zatrudnienia, wspierania edukacji i rozwoju dzieci oraz brak reakcji na kontakt ze strony Fundacji i brak podejmowania prób wznowienia współpracy.
 16. W przypadku zakończenia przez Fundację prowadzenia Programu zebrane i niewykorzystane środki zostaną wykorzystane na inne działania Fundacji, związane z pomocą osobom w ubiegającym się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce, uchodźcom i osobom objętym inną formą ochrony międzynarodowej oraz osobom, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany.
 17. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez Fundację, zebrane i niewykorzystane środki zostaną przekazane innej organizacji, wspierającej uchodźców w Polsce, na działania związane z pomocą osobom ubiegającym się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce, uchodźcom i osobom objętym inną formą ochrony międzynarodowej oraz osobom, które otrzymały w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany.